خدمات حسابداری

شرح خدمات

راهبری سیستم مالی و طراحی روشهای مناسب جهت بهره برداری شرکت شامل ایجاد نظم در ساختار مالی ثبت و طبقه بندی رویداد های حسابداری و نتیجه گیری و ارائه گزارشات مناسب در خصوص اهداف شرکت شامل :

- استقرار و پیاده سازی سیستم حسابداری صنعتی (بهای تمام شده ) و حسابداری مدیریت
- ترجمه صورت های مالی و ارائه گزارشات بین المللی با مهر انجمن حسابداران خبره ایران
- تهیه صورتهای مالی شرکت .
- ارائه اظهارنامه های مالیاتی.
- تحریر دفاتر قانونی.
- شناخت سیستم گردش کار حسابداری شرکت و پیشنهاد روشهای اجرائی مطلوب.
- مقایسه روشها با استانداردهای حسابداری و بحث و گفتگو با شرکت در خصوص تشخیص نیاز وی.
- جمع آوری اسناد و مدارک و اوراق مثبته لازم و ثبت حسابداری آنها.
- نتیجه گیری از پرس و جوهای انجام شده ، استخراج نقاط ضعف و قوت سیستم و ارائه نامه مدیریت در هر سه ماه.
- طرح روشهای مناسب به منظور رفع مشکلات  و موانع موجود در گردش کار شرکت و تقویت روشهای صحیح.
- ارائه نمونه فرمهای لازم و پیشنهادی در این خصوص .
- ارائه گزارشات مورد نیاز مدیریت در مقاطع مختلف زمانی مورد درخواست .
- طراحی و پیاده سازی کدینگ حسابداری مناسب با نوع فعالیت مجموعه .
- آموزش کارکنان و پرسنل مرتبط با حسابداری در خصوص نحوه استفاده صحیح از فرمها و روش های ارائه شده .
- اجرای سیستم پیشنهادی پله به پله و جواب گیری از آن .
- ایجاد ارتباط مناسب بین بخش های تدارکات - بازرگانی - اداری و مالی
- ایجاد ارتباط روشهای مناسب بهره گیری از اطلاعات بانکی - دارایی های ثابت - حقوق و دستمزد پرسنلی و خزانه داری
-تنظیم دستور العمل های جاری شامل تنخواه گردان سفر و ماموریت حقوق و دستمزد- آئین نامه معاملات- آئین نامه وام پرسنل بر اساس مصوبات داخلی شرکت.
-مطابقت اعمال بخشنامه های دولتی در دفاتر شرکت در خصوص محاسبه حقوق و دستمزد - پرداخت بیمه و مالیات حقوق و عقد قراردادهای پرسنلی متناسب با در نظر گرفتن منافع شرکت ، به نحوی که هیچگونه جریمه ای به شرکت وارد نشود.
- تهیه و ارائه لیست مالیات بر ارزش افزوده به وزارت امور و اقتصاد و دارائی در پایان هر سه ماه.
-تهیه و ارائه لیستهای حقوق و محاسبه بیمه و مالیات متعلقه در ارتباط با دیون دولتی به سازمان تامین اجتماعی و امور اقتصادی و دارائی.
-ارزیابی دارائیهای ثابت ، مشاهده عینی آنها - ثبت محل استقرار آنها و اصلاح روش محاسبه استهلاک به منظور اصلاح هزینه های مندرج در بهای تمام شده و دقت در محاسبه سود پایان سال.
- محاسبه ذخیره سنوات خدمت کارکنان - مرخصی کارکنان و مالیات های پرداخت شده عملکرد طی سال مالی مورد نظر.
- شناخت سیستم فروش شرکت و ثبت صحیح آنها متناسب با لیستهای معالات فصلی.
-پیاده سازی سیستم صحیح تسویه حساب کارکنان مستعفی - جدول مطالبات مرخصی - ثبت ورود و خروج ایشان از طریق فرم ها و نرم افزارهای حسابداری و ارسال اطلاعات ماهانه به کامپیوتر واحد حسابداری جهت محاسبه حقوق و دستمزد.
-اقدام به منظور اعلام به سازمان تامین اجتماعی در خصوص ورود و خروج پرسنل به شرکت و متعاقب آن درج در لیست بیمه ارسالی به سازمان بیمه تامین اجتماعی.
- پوشش مبالغ مازاد پرداخت حقوق و پاداش خارج از لیست از نگاه سازمان تامین اجتماعی و دارائی.
راهبری سیستم مالی و طراحی روشهای مناسب جهت بهره برداری شرکت شامل ایجاد نظم در ساختار مالی ثبت و طبقه بندی رویداد های حسابداری و نتیجه گیری و ارائه گزارشات مناسب در خصوص اهداف شرکت شامل :

- استقرار و پیاده سازی سیستم حسابداری صنعتی (بهای تمام شده ) و حسابداری مدیریت
- ترجمه صورت های مالی و ارائه گزارشات بین المللی با مهر انجمن حسابداران خبره ایران
- تهیه صورتهای مالی شرکت .
- ارائه اظهارنامه های مالیاتی.
- تحریر دفاتر قانونی.
- شناخت سیستم گردش کار حسابداری شرکت و پیشنهاد روشهای اجرائی مطلوب.
- مقایسه روشها با استانداردهای حسابداری و بحث و گفتگو با شرکت در خصوص تشخیص نیاز وی.
- جمع آوری اسناد و مدارک و اوراق مثبته لازم و ثبت حسابداری آنها.
- نتیجه گیری از پرس و جوهای انجام شده ، استخراج نقاط ضعف و قوت سیستم و ارائه نامه مدیریت در هر سه ماه.
- طرح روشهای مناسب به منظور رفع مشکلات  و موانع موجود در گردش کار شرکت و تقویت روشهای صحیح.
- ارائه نمونه فرمهای لازم و پیشنهادی در این خصوص .
- ارائه گزارشات مورد نیاز مدیریت در مقاطع مختلف زمانی مورد درخواست .
- طراحی و پیاده سازی کدینگ حسابداری مناسب با نوع فعالیت مجموعه .
- آموزش کارکنان و پرسنل مرتبط با حسابداری در خصوص نحوه استفاده صحیح از فرمها و روش های ارائه شده .
- اجرای سیستم پیشنهادی پله به پله و جواب گیری از آن .
- ایجاد ارتباط مناسب بین بخش های تدارکات - بازرگانی - اداری و مالی
- ایجاد ارتباط روشهای مناسب بهره گیری از اطلاعات بانکی - دارایی های ثابت - حقوق و دستمزد پرسنلی و خزانه داری
-تنظیم دستور العمل های جاری شامل تنخواه گردان سفر و ماموریت حقوق و دستمزد- آئین نامه معاملات- آئین نامه وام پرسنل بر اساس مصوبات داخلی شرکت.
-مطابقت اعمال بخشنامه های دولتی در دفاتر شرکت در خصوص محاسبه حقوق و دستمزد - پرداخت بیمه و مالیات حقوق و عقد قراردادهای پرسنلی متناسب با در نظر گرفتن منافع شرکت ، به نحوی که هیچگونه جریمه ای به شرکت وارد نشود.
- تهیه و ارائه لیست مالیات بر ارزش افزوده به وزارت امور و اقتصاد و دارائی در پایان هر سه ماه.
-تهیه و ارائه لیستهای حقوق و محاسبه بیمه و مالیات متعلقه در ارتباط با دیون دولتی به سازمان تامین اجتماعی و امور اقتصادی و دارائی.
-ارزیابی دارائیهای ثابت ، مشاهده عینی آنها - ثبت محل استقرار آنها و اصلاح روش محاسبه استهلاک به منظور اصلاح هزینه های مندرج در بهای تمام شده و دقت در محاسبه سود پایان سال.
- محاسبه ذخیره سنوات خدمت کارکنان - مرخصی کارکنان و مالیات های پرداخت شده عملکرد طی سال مالی مورد نظر.
- شناخت سیستم فروش شرکت و ثبت صحیح آنها متناسب با لیستهای معالات فصلی.
-پیاده سازی سیستم صحیح تسویه حساب کارکنان مستعفی - جدول مطالبات مرخصی - ثبت ورود و خروج ایشان از طریق فرم ها و نرم افزارهای حسابداری و ارسال اطلاعات ماهانه به کامپیوتر واحد حسابداری جهت محاسبه حقوق و دستمزد.
-اقدام به منظور اعلام به سازمان تامین اجتماعی در خصوص ورود و خروج پرسنل به شرکت و متعاقب آن درج در لیست بیمه ارسالی به سازمان بیمه تامین اجتماعی.
- پوشش مبالغ مازاد پرداخت حقوق و پاداش خارج از لیست از نگاه سازمان تامین اجتماعی و دارائی.
 

خدمات حسابرسی

شرح خدمات

حسابرسی داخلی :

شناخت مجموعه ها از حسابرسی محدود به گزارشات حسابرسی است که به بانک ها جهت دریافت تسهیلات داده میشود . اینگونه حسابرسی جهت اظهار نظر نسبت به صورت های مالی مجموعه می باشد که استفاده کنندگان آن بانک ها ، سهامداران ، ذی نفعان و ... می باشد .
اما نوع دیگر حسابرسی نیز وجود دارد تحت عنوان حسابرسی داخلی به سازمان ها این امکان را میدهد که کلیه عملیات مالی مجموعه را خود کنترل و بررسی نماید تا هرگونه ایراد و اشکالی و یا ضعفی در ثبت عملیات و یا فرآیند عملیات سازمان وجود دارد نمایان شده و در جهت رفع آن ها برنامه ریزی شود. حسابرسی در هر دو نوع حسابرس مستقل و یا حسابرس داخلی امکان بهبود عملیات حسابداری را فراهم کرده و همچنین کمک به شناخت قوانین و نحوه استفاده از آن را مهیا می سازد .
این موسسه افتخار دارد که در زمینه های فوق ، خدمات ویژه ای را به سازمان ها و شرکت ها ارائه نماید.
· پذیرش سمت واحد حسابرسی داخلی به منظور ارایه خدمات اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه ، جهت ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت می باشدو حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت، برای دستیابی به اهداف خود ، اثر بخشی فرآیندهای راهبردی مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده و بهبود می بخشد.
· دامنه عملیات واحد حسابرسی داخلی باید به نحوی تعیین شود که شبکه فرآیند های راهبردی ، مدیریت ریسک و کنترل که توسط مدیریت طراحی و ارایه شده است در موارد زیر اطمینان فراهم آورد.
· ریسک ها به نحو مناسب شناسایی و مدیریت می شوند.
· در مواقع لزوم تعامل با گروه های مختلف راهبری شرکت به نحو مناسب وجود دارد.
· اطلاعات مالی مدیریتی و عملیاتی با اهمیت شرکت ،درست ، قابل اعتماد و بموقع می باشد     
· اعمال کارکنان مطابق با خط مشی ها ، استانداردها ، رویه ها ، قوانین و مقررات می باشد.
· تحصیل منابع به صرفه می باشد. از منابع کارا و اثر بخش استفاده می شود. و منابع به نحو مناسب حفاظت می شود.
· برنامه ها ، طرح ها و اهداف  شرکت قابل ترویج می شود.
· کیفیت و بهبود مستمر در فرآیندهای کنترلی شرکت ترویج می شود.
· موضوعات قانونی و حقوقی با اهمیت موثر بر شرکت، به نحو مناسب شناسایی و مورد توجه قرار  می­گیرد
· تهیه وتنظیم واجرای برنامه حسابرسي داخلي طبق استانداردهای حرفه ای و اصول قابل قبول حسابداری به منظورحصول اطمینان ازصحت وکفایت عملیات مالی وغیرمالی شرکت اصلی،شرکتها و واحدهای تابعه وطرحهای عمرانی و انتفاعی وسپس تطبیق عملیات با قوانین , آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط.
· بررسی وارزیابی روشهای اجرایی حفظ دارائیها,اموال وحقوق مالی شرکت اصلی , شرکتها و واحدهای تابعه .
· بررسی اسنادپرداخت وجوه نقدی و بانکی شرکت .
· بررسی اسناد درآمدها و هزینه های سرمایه ای و جاری شرکت .
· بررسی اقلام صورتهای مالی شرکت پیش ازتسلیم به حسابرسان مستقل وهیات مدیره .
· مطالعه وپیگیری موارد مندرج درگزارش های بازرسان قانونی وحسابرسان مستقل وتکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی شرکت اصلی ومجامع عمومی شرکتهای تابعه.
· تهیه گزارش ادواری و موردی در ارتباط با عملکرد شرکت و واحد های تابعه آن .
· بررسی و تائید این موضوع که کلیه تعهدات واحد تجاری درحسابها انعکاس یافته وتعهدات مزبور در ارتباط با فعالیتهای شرکت بوده وروشهای کنترلی موجود به نحوی میباشد که ازثبت وانعکاس هزینه ها و بدهی هایی که به شرکت مربوط نیست , جلوگیری نماید.
· همکاری با سایرقسمتها و واحد های مختلف شرکت به منظورافزایش کارآیی ,کاهش هزینه ها و جلوگیری از دوباره کاری .
· انجام هرگونه مطالعه ورسیدگی خاص که ممکن است درنتیجه حسابرسیهای انجام شده ضروری تشخیص داده شود و یا بطور ویژه ( در صورت بروز اختلاس , سوء استفاده و موارد مشابه آن ) ازطرف مدیریت عامل یا هیئت مدیره به واحد حسابرسي داخلي ارجاع گردد.

حسابرسی عملیاتی :

انجام حسابرسی عملیاتی بمنظور ارایه گزارش اثر بخشی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان بهمراه پیشنهادهای علمی با هدف:
· ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف تعیین شده توسط مدیریت و یا سایر معیارهای سنجش مناسب به منظور اطمینان یافتن از اثر بخشی ، کارآیی ، صرفه اقتصادی عملیات سیستم های برنامه ریزی و کنترل مدیریت از نظر طراحی و اجرا با مقیاس های زیر:
. اطمینان یافتن از وجود و به کارگیری معیارهای مناسب برای ارزیابی عملیات
. اطمینان یافتن از تاکید بر رضایت مشتریان و استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی
. اطمینان یافتن از جوامع و منسجم بودن سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی سازمان و درک آنها از سوی کلیه سطوح عملیاتی
. اطمینان یافتن از پیش بینی و بکارگیری سیستم ارزیابی و بازخور مناسب در سازمان
. اطمینان یافتن از اتکا به گزارشهای عملیات بعنوان یکی از مبانی اصلی تصمیم گیری مدیریت

· شناسایی فرصتهای بهبود عملیاتی از نظر اثر بخشی ، کارآیی و صرفه اقتصادی با تشخیص تواناییها و فرصتهای بالقوه در حوزه های نیروی انسانی، فناوری ، ظرفیتهای بلا استفاده ، شیوه های تامین مالی و بازاریابی و... همچنین شناسایی مخاطرات محتمل با اهمیت.
· ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات با انجام اقدامات و رسیدگیهای بیشتر.
حسابرسی داخلی :

شناخت مجموعه ها از حسابرسی محدود به گزارشات حسابرسی است که به بانک ها جهت دریافت تسهیلات داده میشود . اینگونه حسابرسی جهت اظهار نظر نسبت به صورت های مالی مجموعه می باشد که استفاده کنندگان آن بانک ها ، سهامداران ، ذی نفعان و ... می باشد .
اما نوع دیگر حسابرسی نیز وجود دارد تحت عنوان حسابرسی داخلی به سازمان ها این امکان را میدهد که کلیه عملیات مالی مجموعه را خود کنترل و بررسی نماید تا هرگونه ایراد و اشکالی و یا ضعفی در ثبت عملیات و یا فرآیند عملیات سازمان وجود دارد نمایان شده و در جهت رفع آن ها برنامه ریزی شود. حسابرسی در هر دو نوع حسابرس مستقل و یا حسابرس داخلی امکان بهبود عملیات حسابداری را فراهم کرده و همچنین کمک به شناخت قوانین و نحوه استفاده از آن را مهیا می سازد .
این موسسه افتخار دارد که در زمینه های فوق ، خدمات ویژه ای را به سازمان ها و شرکت ها ارائه نماید.
·
پذیرش سمت واحد حسابرسی داخلی به منظور ارایه خدمات اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه ، جهت ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت می باشدو حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت، برای دستیابی به اهداف خود ، اثر بخشی فرآیندهای راهبردی مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده و بهبود می بخشد.
·
دامنه عملیات واحد حسابرسی داخلی باید به نحوی تعیین شود که شبکه فرآیند های راهبردی ، مدیریت ریسک و کنترل که توسط مدیریت طراحی و ارایه شده است در موارد زیر اطمینان فراهم آورد.
·
ریسک ها به نحو مناسب شناسایی و مدیریت می شوند.
·
در مواقع لزوم تعامل با گروه های مختلف راهبری شرکت به نحو مناسب وجود دارد.
·
اطلاعات مالی مدیریتی و عملیاتی با اهمیت شرکت ،درست ، قابل اعتماد و بموقع می باشد     
·
اعمال کارکنان مطابق با خط مشی ها ، استانداردها ، رویه ها ، قوانین و مقررات می باشد.
·
تحصیل منابع به صرفه می باشد. از منابع کارا و اثر بخش استفاده می شود. و منابع به نحو مناسب حفاظت می شود.
·
برنامه ها ، طرح ها و اهداف  شرکت قابل ترویج می شود.
·
کیفیت و بهبود مستمر در فرآیندهای کنترلی شرکت ترویج می شود.
·
موضوعات قانونی و حقوقی با اهمیت موثر بر شرکت ، به نحو مناسب شناسایی می شود و مورد توجه قرار 
می­گیرد.
·
تهیه وتنظیم واجرای برنامه حسابرسي داخلي طبق استانداردهای حرفه ای واصول قابل قبول حسابداری به منظورحصول اطمینان ازصحت وکفایت عملیات مالی وغیرمالی شرکت اصلی،شرکتها و واحدهای تابعه وطرحهای عمرانی و انتفاعی وسپس تطبیق عملیات با قوانین , آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط.
·
بررسی وارزیابی روشهای اجرایی حفظ دارائیها,اموال وحقوق مالی شرکت اصلی , شرکتها و واحدهای تابعه .
·
بررسی اسنادپرداخت وجوه نقدی و بانکی شرکت .
·
بررسی اسناد درآمدها و هزینه های سرمایه ای و جاری شرکت .
·
بررسی اقلام صورتهای مالی شرکت پیش ازتسلیم به حسابرسان مستقل وهیات مدیره .
·
مطالعه وپیگیری موارد مندرج درگزارش های بازرسان قانونی وحسابرسان مستقل وتکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی شرکت اصلی ومجامع عمومی شرکتهای تابعه.
·
تهیه گزارش ادواری و موردی در ارتباط با عملکرد شرکت و واحد های تابعه آن .
·
بررسی و تائید این موضوع که کلیه تعهدات واحد تجاری درحسابها انعکاس یافته وتعهدات مزبور در ارتباط با فعالیتهای شرکت بوده وروشهای کنترلی موجود به نحوی میباشد که ازثبت وانعکاس هزینه ها و بدهی هایی که به شرکت مربوط نیست , جلوگیری نماید.
·
همکاری با سایرقسمتها و واحد های مختلف شرکت به منظورافزایش کارآیی ,کاهش هزینه ها و جلوگیری از دوباره کاری .
·
انجام هرگونه مطالعه ورسیدگی خاص که ممکن است درنتیجه حسابرسیهای انجام شده ضروری تشخیص داده شود و یا بطور ویژه ( در صورت بروز اختلاس , سوء استفاده و موارد مشابه آن ) ازطرف مدیریت عامل یا هیئت مدیره به واحد حسابرسي داخلي ارجاع گردد.

حسابرسی عملیاتی :

انجام حسابرسی عملیاتی بمنظور ارایه گزارش اثر بخشی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان بهمراه پیشنهادهای علمی با هدف:
·
ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف تعیین شده توسط مدیریت و یا سایر معیارهای سنجش مناسب به منظور اطمینان یافتن از اثر بخشی ، کارآیی ، صرفه اقتصادی عملیات سیستم های برنامه ریزی و کنترل مدیریت از نظر طراحی و اجرا با مقیاس های زیر:
.
اطمینان یافتن از وجود و به کارگیری معیارهای مناسب برای ارزیابی عملیات
.
اطمینان یافتن از تاکید بر رضایت مشتریان و استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی
.
اطمینان یافتن از جوامع و منسجم بودن سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی سازمان و درک آنها از سوی کلیه سطوح عملیاتی
.
اطمینان یافتن از پیش بینی و بکارگیری سیستم ارزیابی و بازخور مناسب در سازمان
.
اطمینان یافتن از اتکا به گزارشهای عملیات بعنوان یکی از مبانی اصلی تصمیم گیری مدیریت

·
شناسایی فرصتهای بهبود عملیاتی از نظر اثر بخشی ، کارآیی و صرفه اقتصادی با تشخیص تواناییها و فرصتهای بالقوه در حوزه های نیروی انسانی، فناوری ، ظرفیتهای بلا استفاده ، شیوه های تامین مالی و بازاریابی و... همچنین شناسایی مخاطرات محتمل با اهمیت.
·
ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات با انجام اقدامات و رسیدگیهای بیشتر.
 

طرح توجیهی

شرح خدمات

تهیه و تنظیم طرح توجیهی ( Comfar3 , Business Plan ) :

این موسسه با در اختیار داشتن کادر مجرب و تحصیل کرده اقدام به تهیه و تنظیم طرح های توجیهی جهت ارائه به بانک ها به مظور اخذ تسهیلات بانکی و یا ارائه به بورس و نهاد ها و ارگان های مختلف جهت اخذ مجوز می نماید .
طرح های توجیهی این شرکت در زمینه های غذایی، کشاورزی، شیمیایی، صنعتی، گردشگری، هتل داری، شیلات و یا سایر زمینه های مورد نظر کارفرمایان می باشد.
گزارش های توجیهی این شرکت در دو فرم مختصر و کامل تنظیم می گردد ، فرم مختصر آن حدود 70 صفحه و فقط دارای بخش مالی و محاسبات مربوط به آن می باشد و فرم کامل اداری محاسبات بازار ، کامفار و کلیه محاسبات و تحقیقات مربوط به آن می باشد که حدود 400 صفحه است .
تهیه و تنظیم طرح توجیهی ( Comfar3 , Business Plan ) :

این موسسه با در اختیار داشتن کادر مجرب و تحصیل کرده اقدام به تهیه و تنظیم طرح های توجیهی جهت ارائه به بانک ها به مظور اخذ تسهیلات بانکی و یا ارائه به بورس و نهاد ها و ارگان های مختلف جهت اخذ مجوز می نماید .
طرح های توجیهی این شرکت در زمینه های غذایی، کشاورزی، شیمیایی، صنعتی، گردشگری، هتل داری، شیلات و یا سایر زمینه های مورد نظر کارفرمایان می باشد.
گزارش های توجیهی این شرکت در دو فرم مختصر و کامل تنظیم می گردد ، فرم مختصر آن حدود 70 صفحه و فقط دارای بخش مالی و محاسبات مربوط به آن می باشد و فرم کامل اداری محاسبات بازار ، کامفار و کلیه محاسبات و تحقیقات مربوط به آن می باشد که حدود 400 صفحه است .
 

مشاوره

شرح خدمات

خدمات مشاوره مالی :

· مشاوره مدیریت مالی و ارائه راهکار در زمینه مسائل حسابداری مالی ، حسابداری مدیریت، بودجه بندی، مالیات، سیستمهای مالی.
· اعزام حسابدار تا مدیر و مشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید (تمام وقت یا پاره وقت)
· مشاور مالی و بیمه ای در خصوص تنظیم قرار دادهای فروش کالا و خدمات، قرار دادهای همکاری مشترک
· تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و گزارش معاملات فصلی و تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی
· ارائه خدمت جدید تلفنی مالی و مالیاتی
· مشاوره، ارائه، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه های مالی، انبار، حقوق و دستمزد شرکتها و موسسات
· اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع مغایرت حسابها با سایر شرکتها و اشخاص و همچنین بررسی و تهیه گزارشهای لازم جهت رفع اختلاف مالی بین شرکاء

خدمات مشاوره مالیاتی :

· ارائه راهكارهاي كاربردي مالياتي
· مشاوره در رابطه با معافيتهاي مالياتي قانونی
· مشاوره در رابطه با پرونده هاي مالياتي اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه راهکار مناسب
· مشاوره در رابطه با پیگیری اعتراض های مالیاتی
· مشاوره حقوقی مالیاتی با وکلای پایه یک دادگستری و حسابداران متخصص
· مشاوره و ارائه خدمت در زمینه تشکیل پرونده مالیاتی
· اخذ کد اقتصادی و استعلام صحت کد اقتصادی
· آموزش صورت معاملات فصلی
· تحریر دفاتر قانونی و ارائه گزارش مالی
· اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر قانونی
· پيگيري امور مالياتي اشخاص نزد سازمان امور مالياتي
· حضور و دفاع از حقوق اشخاص در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي
· تنظیم گزارش های خرید و فروش فصلی
· تنظيم اظهارنامه هاي مالياتي اعم از ماليات عملكرد و ماليات ارزش افزوده
· تهیه، تنظیم و ارسال اطلاعات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم. تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی.
خدمات مشاوره مالی :

·
مشاوره مدیریت مالی و ارائه راهکار در زمینه مسائل حسابداری مالی ، حسابداری مدیریت، بودجه بندی، مالیات، سیستمهای مالی.
·
اعزام حسابدار تا مدیر و مشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید (تمام وقت یا پاره وقت)
·
مشاور مالی و بیمه ای در خصوص تنظیم قرار دادهای فروش کالا و خدمات، قرار دادهای همکاری مشترک
·
تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و گزارش معاملات فصلی و تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی
·
ارائه خدمت جدید تلفنی مالی و مالیاتی
·
مشاوره، ارائه، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه های مالی، انبار، حقوق و دستمزد شرکتها و موسسات
·
اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع مغایرت حسابها با سایر شرکتها و اشخاص و همچنین بررسی و تهیه گزارشهای لازم جهت رفع اختلاف مالی بین شرکاء

خدمات مشاوره مالیاتی :

·
ارائه راهكارهاي كاربردي مالياتي
·
مشاوره در رابطه با معافيتهاي مالياتي قانونی
·
مشاوره در رابطه با پرونده هاي مالياتي اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه راهکار مناسب
·
مشاوره در رابطه با پیگیری اعتراض های مالیاتی
·
مشاوره حقوقی مالیاتی با وکلای پایه یک دادگستری و حسابداران متخصص
·
مشاوره و ارائه خدمت در زمینه تشکیل پرونده مالیاتی
·
اخذ کد اقتصادی و استعلام صحت کد اقتصادی
·
آموزش صورت معاملات فصلی
·
تحریر دفاتر قانونی و ارائه گزارش مالی
·
اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر قانونی
·
پيگيري امور مالياتي اشخاص نزد سازمان امور مالياتي
·
حضور و دفاع از حقوق اشخاص در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي
·
تنظیم گزارش های خرید و فروش فصلی
·
تنظيم اظهارنامه هاي مالياتي اعم از ماليات عملكرد و ماليات ارزش افزوده
·
تهیه، تنظیم و ارسال اطلاعات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم. تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی.
 

خدمات حقوقی

شرح خدمات

خدمات وکالت امور مالیاتی :

· طرح دعاوی مالیاتی از جمله : مالیات بر درآمد ،مالیات بر ارزش افزوده ،مالیات بر ارث ,مالیات بر سرقفلی ،مالیات بر نقل وانتقالات املاک و..
· مشاوره مالیاتی شرکت ها و اصناف
· مشاوره کاهش جرائم مالیات عملکرد و ارزش افزوده
· آنالیز و بررسی سیستم مالیاتی و ارائه راهکارها و نقشه راه مالیاتی کسب و کار شما
· مشاوره تخصصی در زمینه بررسی انعقاد قرارداد از لحاظ مالیاتی
· راهنمایی در نحوه انجام امور اداری مربوط به ادارات امور مالیاتی کشور
· راهنمایی در حل مشکلات قانونی مالیات
· راهنمایی در نگارش و تنظیم لایحه دفاعی برای هیئت های حل اختلاف مالیاتی
· راهنمایی در نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی
· راهنمایی در نحوه تنظیم فهرست خرید و فروش های فصلی

خدمات دادگاهها و مراجع قضایی ( کارشناسان رسمی دادگستری ) :

· ارزیابی سهام
· داوری
· رفع اختلافات مالی و تجاری
· ارزیابی کلیه اموال و دارایی ها ( ملک، ماشین آلات و . . .  )
· کارشناسی در حوزه IT
خدمات وکالت امور مالیاتی :

·
طرح دعاوی مالیاتی از جمله : مالیات بر درآمد ،مالیات بر ارزش افزوده ،مالیات بر ارث ,مالیات بر سرقفلی ،مالیات بر نقل وانتقالات املاک و..
·
مشاوره مالیاتی شرکت ها و اصناف
·
مشاوره کاهش جرائم مالیات عملکرد و ارزش افزوده
·
آنالیز و بررسی سیستم مالیاتی و ارائه راهکارها و نقشه راه مالیاتی کسب و کار شما
·
مشاوره تخصصی در زمینه بررسی انعقاد قرارداد از لحاظ مالیاتی
·
راهنمایی در نحوه انجام امور اداری مربوط به ادارات امور مالیاتی کشور
·
راهنمایی در حل مشکلات قانونی مالیات
·
راهنمایی در نگارش و تنظیم لایحه دفاعی برای هیئت های حل اختلاف مالیاتی
·
راهنمایی در نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی
·
راهنمایی در نحوه تنظیم فهرست خرید و فروش های فصلی
خدمات دادگاهها و مراجع قضایی ( کارشناسان رسمی دادگستری ) :

·
ارزیابی سهام
·
داوری
·
رفع اختلافات مالی و تجاری
·
ارزیابی کلیه اموال و دارایی ها ( ملک، ماشین آلات و . . .  )
·
کارشناسی در حوزه IT
 

خدمات بین الملل

شرح خدمات

گزارشات ارسالی جهت افراد و مؤسسات مقیم خارج از کشور با تأییدیه ی انجمن حسابداران خبره ایران.
گزارشات ارسالی جهت افراد و مؤسسات مقیم خارج از کشور با تأییدیه ی انجمن حسابداران خبره ایران.

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد این سایت محفوظ است