رفتن به محتوا رفتن به پابرگ
Bookkeeping-Vs-Accounting-Why-should-you-care

حساب اندیش مفتخر است با خدمات زیر در خدمت شماست.

ما قدردان اعتماد شما هستیم! مشتریان ما شرکت ما را انتخاب می کنند زیرا می دانند که ما بهترین هستیم.

راهبری سیستم مالی و طراحی روشهای مناسب جهت بهره برداری شرکت شامل ایجاد نظم در ساختار مالی ثبت و طبقه بندی رویداد های حسابداری و نتیجه گیری و ارائه گزارشات مناسب در خصوص اهداف شرکت شامل :

– استقرار و پیاده سازی سیستم حسابداری صنعتی (بهای تمام شده ) و حسابداری مدیریت
– ترجمه صورت های مالی و ارائه گزارشات بین المللی با مهر انجمن حسابداران خبره ایران
– تهیه صورتهای مالی شرکت .
– ارائه اظهارنامه های مالیاتی.
– تحریر دفاتر قانونی.
– شناخت سیستم گردش کار حسابداری شرکت و پیشنهاد روشهای اجرائی مطلوب.
– مقایسه روشها با استانداردهای حسابداری و بحث و گفتگو با شرکت در خصوص تشخیص نیاز وی.
– جمع آوری اسناد و مدارک و اوراق مثبته لازم و ثبت حسابداری آنها.
– نتیجه گیری از پرس و جوهای انجام شده ، استخراج نقاط ضعف و قوت سیستم و ارائه نامه مدیریت در هر سه ماه.
– طرح روشهای مناسب به منظور رفع مشکلات  و موانع موجود در گردش کار شرکت و تقویت روشهای صحیح.
– ارائه نمونه فرمهای لازم و پیشنهادی در این خصوص .
– ارائه گزارشات مورد نیاز مدیریت در مقاطع مختلف زمانی مورد درخواست .
– طراحی و پیاده سازی کدینگ حسابداری مناسب با نوع فعالیت مجموعه .
– آموزش کارکنان و پرسنل مرتبط با حسابداری در خصوص نحوه استفاده صحیح از فرمها و روش های ارائه شده .
– اجرای سیستم پیشنهادی پله به پله و جواب گیری از آن .
– ایجاد ارتباط مناسب بین بخش های تدارکات – بازرگانی – اداری و مالی
– ایجاد ارتباط روشهای مناسب بهره گیری از اطلاعات بانکی – دارایی های ثابت – حقوق و دستمزد پرسنلی و خزانه داری
-تنظیم دستور العمل های جاری شامل تنخواه گردان سفر و ماموریت حقوق و دستمزد- آئین نامه معاملات- آئین نامه وام پرسنل بر اساس مصوبات داخلی شرکت.
-مطابقت اعمال بخشنامه های دولتی در دفاتر شرکت در خصوص محاسبه حقوق و دستمزد – پرداخت بیمه و مالیات حقوق و عقد قراردادهای پرسنلی متناسب با در نظر گرفتن منافع شرکت ، به نحوی که هیچگونه جریمه ای به شرکت وارد نشود.
– تهیه و ارائه لیست مالیات بر ارزش افزوده به وزارت امور و اقتصاد و دارائی در پایان هر سه ماه.
-تهیه و ارائه لیستهای حقوق و محاسبه بیمه و مالیات متعلقه در ارتباط با دیون دولتی به سازمان تامین اجتماعی و امور اقتصادی و دارائی.
-ارزیابی دارائیهای ثابت ، مشاهده عینی آنها – ثبت محل استقرار آنها و اصلاح روش محاسبه استهلاک به منظور اصلاح هزینه های مندرج در بهای تمام شده و دقت در محاسبه سود پایان سال.
– محاسبه ذخیره سنوات خدمت کارکنان – مرخصی کارکنان و مالیات های پرداخت شده عملکرد طی سال مالی مورد نظر.
– شناخت سیستم فروش شرکت و ثبت صحیح آنها متناسب با لیستهای معالات فصلی.
-پیاده سازی سیستم صحیح تسویه حساب کارکنان مستعفی – جدول مطالبات مرخصی – ثبت ورود و خروج ایشان از طریق فرم ها و نرم افزارهای حسابداری و ارسال اطلاعات ماهانه به کامپیوتر واحد حسابداری جهت محاسبه حقوق و دستمزد.
-اقدام به منظور اعلام به سازمان تامین اجتماعی در خصوص ورود و خروج پرسنل به شرکت و متعاقب آن درج در لیست بیمه ارسالی به سازمان بیمه تامین اجتماعی.
– پوشش مبالغ مازاد پرداخت حقوق و پاداش خارج از لیست از نگاه سازمان تامین اجتماعی و دارائی.

حسابرسی داخلی :
شناخت مجموعه ها از حسابرسی محدود به گزارشات حسابرسی است که به بانک ها جهت دریافت تسهیلات داده میشود . اینگونه حسابرسی جهت اظهار نظر نسبت به صورت های مالی مجموعه می باشد که استفاده کنندگان آن بانک ها ، سهامداران ، ذی نفعان و … می باشد .
اما نوع دیگر حسابرسی نیز وجود دارد تحت عنوان حسابرسی داخلی به سازمان ها این امکان را میدهد که کلیه عملیات مالی مجموعه را خود کنترل و بررسی نماید تا هرگونه ایراد و اشکالی و یا ضعفی در ثبت عملیات و یا فرآیند عملیات سازمان وجود دارد نمایان شده و در جهت رفع آن ها برنامه ریزی شود. حسابرسی در هر دو نوع حسابرس مستقل و یا حسابرس داخلی امکان بهبود عملیات حسابداری را فراهم کرده و همچنین کمک به شناخت قوانین و نحوه استفاده از آن را مهیا می سازد .
این موسسه افتخار دارد که در زمینه های فوق ، خدمات ویژه ای را به سازمان ها و شرکت ها ارائه نماید.
· پذیرش سمت واحد حسابرسی داخلی به منظور ارایه خدمات اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه ، جهت ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت می باشدو حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت، برای دستیابی به اهداف خود ، اثر بخشی فرآیندهای راهبردی مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده و بهبود می بخشد.
· دامنه عملیات واحد حسابرسی داخلی باید به نحوی تعیین شود که شبکه فرآیند های راهبردی ، مدیریت ریسک و کنترل که توسط مدیریت طراحی و ارایه شده است در موارد زیر اطمینان فراهم آورد.
· ریسک ها به نحو مناسب شناسایی و مدیریت می شوند.
· در مواقع لزوم تعامل با گروه های مختلف راهبری شرکت به نحو مناسب وجود دارد.
· اطلاعات مالی مدیریتی و عملیاتی با اهمیت شرکت ،درست ، قابل اعتماد و بموقع می باشد     
· اعمال کارکنان مطابق با خط مشی ها ، استانداردها ، رویه ها ، قوانین و مقررات می باشد.
· تحصیل منابع به صرفه می باشد. از منابع کارا و اثر بخش استفاده می شود. و منابع به نحو مناسب حفاظت می شود.
· برنامه ها ، طرح ها و اهداف  شرکت قابل ترویج می شود.
· کیفیت و بهبود مستمر در فرآیندهای کنترلی شرکت ترویج می شود.
· موضوعات قانونی و حقوقی با اهمیت موثر بر شرکت، به نحو مناسب شناسایی و مورد توجه قرار  می­گیرد
· تهیه وتنظیم واجرای برنامه حسابرسي داخلي طبق استانداردهای حرفه ای و اصول قابل قبول حسابداری به منظورحصول اطمینان ازصحت وکفایت عملیات مالی وغیرمالی شرکت اصلی،شرکتها و واحدهای تابعه وطرحهای عمرانی و انتفاعی وسپس تطبیق عملیات با قوانین , آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط.
· بررسی وارزیابی روشهای اجرایی حفظ دارائیها,اموال وحقوق مالی شرکت اصلی , شرکتها و واحدهای تابعه .
· بررسی اسنادپرداخت وجوه نقدی و بانکی شرکت .
· بررسی اسناد درآمدها و هزینه های سرمایه ای و جاری شرکت .
· بررسی اقلام صورتهای مالی شرکت پیش ازتسلیم به حسابرسان مستقل وهیات مدیره .
· مطالعه وپیگیری موارد مندرج درگزارش های بازرسان قانونی وحسابرسان مستقل وتکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی شرکت اصلی ومجامع عمومی شرکتهای تابعه.
· تهیه گزارش ادواری و موردی در ارتباط با عملکرد شرکت و واحد های تابعه آن .
· بررسی و تائید این موضوع که کلیه تعهدات واحد تجاری درحسابها انعکاس یافته وتعهدات مزبور در ارتباط با فعالیتهای شرکت بوده وروشهای کنترلی موجود به نحوی میباشد که ازثبت وانعکاس هزینه ها و بدهی هایی که به شرکت مربوط نیست , جلوگیری نماید.
· همکاری با سایرقسمتها و واحد های مختلف شرکت به منظورافزایش کارآیی ,کاهش هزینه ها و جلوگیری از دوباره کاری .
· انجام هرگونه مطالعه ورسیدگی خاص که ممکن است درنتیجه حسابرسیهای انجام شده ضروری تشخیص داده شود و یا بطور ویژه ( در صورت بروز اختلاس , سوء استفاده و موارد مشابه آن ) ازطرف مدیریت عامل یا هیئت مدیره به واحد حسابرسي داخلي ارجاع گردد.
حسابرسی عملیاتی :
انجام حسابرسی عملیاتی بمنظور ارایه گزارش اثر بخشی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان بهمراه پیشنهادهای علمی با هدف:
· ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف تعیین شده توسط مدیریت و یا سایر معیارهای سنجش مناسب به منظور اطمینان یافتن از اثر بخشی ، کارآیی ، صرفه اقتصادی عملیات سیستم های برنامه ریزی و کنترل مدیریت از نظر طراحی و اجرا با مقیاس های زیر:
. اطمینان یافتن از وجود و به کارگیری معیارهای مناسب برای ارزیابی عملیات
. اطمینان یافتن از تاکید بر رضایت مشتریان و استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی
. اطمینان یافتن از جوامع و منسجم بودن سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی سازمان و درک آنها از سوی کلیه سطوح عملیاتی
. اطمینان یافتن از پیش بینی و بکارگیری سیستم ارزیابی و بازخور مناسب در سازمان
. اطمینان یافتن از اتکا به گزارشهای عملیات بعنوان یکی از مبانی اصلی تصمیم گیری مدیریت
· شناسایی فرصتهای بهبود عملیاتی از نظر اثر بخشی ، کارآیی و صرفه اقتصادی با تشخیص تواناییها و فرصتهای بالقوه در حوزه های نیروی انسانی، فناوری ، ظرفیتهای بلا استفاده ، شیوه های تامین مالی و بازاریابی و… همچنین شناسایی مخاطرات محتمل با اهمیت.
· ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات با انجام اقدامات و رسیدگیهای بیشتر.
تهیه و تنظیم طرح توجیهی ( Comfar3 , Business Plan ) :
این موسسه با در اختیار داشتن کادر مجرب و تحصیل کرده اقدام به تهیه و تنظیم طرح های توجیهی جهت ارائه به بانک ها به مظور اخذ تسهیلات بانکی و یا ارائه به بورس و نهاد ها و ارگان های مختلف جهت اخذ مجوز می نماید .
طرح های توجیهی این شرکت در زمینه های غذایی، کشاورزی، شیمیایی، صنعتی، گردشگری، هتل داری، شیلات و یا سایر زمینه های مورد نظر کارفرمایان می باشد.
گزارش های توجیهی این شرکت در دو فرم مختصر و کامل تنظیم می گردد ، فرم مختصر آن حدود 70 صفحه و فقط دارای بخش مالی و محاسبات مربوط به آن می باشد و فرم کامل اداری محاسبات بازار ، کامفار و کلیه محاسبات و تحقیقات مربوط به آن می باشد که حدود 400 صفحه است .
خدمات مشاوره مالی :

 

· مشاوره مدیریت مالی و ارائه راهکار در زمینه مسائل حسابداری مالی ، حسابداری مدیریت، بودجه بندی، مالیات، سیستمهای مالی.
· اعزام حسابدار تا مدیر و مشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید (تمام وقت یا پاره وقت)
· مشاور مالی و بیمه ای در خصوص تنظیم قرار دادهای فروش کالا و خدمات، قرار دادهای همکاری مشترک
· تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و گزارش معاملات فصلی و تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی
· ارائه خدمت جدید تلفنی مالی و مالیاتی
· مشاوره، ارائه، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه های مالی، انبار، حقوق و دستمزد شرکتها و موسسات
· اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع مغایرت حسابها با سایر شرکتها و اشخاص و همچنین بررسی و تهیه گزارشهای لازم جهت رفع اختلاف مالی بین شرکاء
خدمات مشاوره مالیاتی :
· ارائه راهكارهاي كاربردي مالياتي
· مشاوره در رابطه با معافيتهاي مالياتي قانونی
· مشاوره در رابطه با پرونده هاي مالياتي اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه راهکار مناسب
· مشاوره در رابطه با پیگیری اعتراض های مالیاتی
· مشاوره حقوقی مالیاتی با وکلای پایه یک دادگستری و حسابداران متخصص
· مشاوره و ارائه خدمت در زمینه تشکیل پرونده مالیاتی
· اخذ کد اقتصادی و استعلام صحت کد اقتصادی
· آموزش صورت معاملات فصلی
· تحریر دفاتر قانونی و ارائه گزارش مالی
· اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر قانونی
· پيگيري امور مالياتي اشخاص نزد سازمان امور مالياتي
· حضور و دفاع از حقوق اشخاص در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي
· تنظیم گزارش های خرید و فروش فصلی
· تنظيم اظهارنامه هاي مالياتي اعم از ماليات عملكرد و ماليات ارزش افزوده
· تهیه، تنظیم و ارسال اطلاعات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم. تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی.
خدمات وکالت امور مالیاتی :

· طرح دعاوی مالیاتی از جمله : مالیات بر درآمد ،مالیات بر ارزش افزوده ،مالیات بر ارث ,مالیات بر سرقفلی ،مالیات بر نقل وانتقالات املاک و..
· مشاوره مالیاتی شرکت ها و اصناف
· مشاوره کاهش جرائم مالیات عملکرد و ارزش افزوده
· آنالیز و بررسی سیستم مالیاتی و ارائه راهکارها و نقشه راه مالیاتی کسب و کار شما
· مشاوره تخصصی در زمینه بررسی انعقاد قرارداد از لحاظ مالیاتی
· راهنمایی در نحوه انجام امور اداری مربوط به ادارات امور مالیاتی کشور
· راهنمایی در حل مشکلات قانونی مالیات
· راهنمایی در نگارش و تنظیم لایحه دفاعی برای هیئت های حل اختلاف مالیاتی
· راهنمایی در نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی
· راهنمایی در نحوه تنظیم فهرست خرید و فروش های فصلی
خدمات دادگاهها و مراجع قضایی ( کارشناسان رسمی دادگستری ) :
· ارزیابی سهام
· داوری
· رفع اختلافات مالی و تجاری
· ارزیابی کلیه اموال و دارایی ها ( ملک، ماشین آلات و . . .  )
· کارشناسی در حوزه IT

گزارشات ارسالی جهت افراد و مؤسسات مقیم خارج از کشور با تأییدیه ی انجمن حسابداران خبره ایران.

 تمامی حقوق  این سایت به نام حساب اندیش آذرخش محفوظ است.