رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

بخشودگی جرایم مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هنگام وصول بدهی مالیاتی، در صورت درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی توسط این اشخاص، موضوع قابل رسیدگی است.
براساس بخشنامه ابلاغی سید محمد هادی سبحانیان، کسانی که مطابق قانون مکلف به ‌پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هرکس که پرداخت ‌مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در قانون مشمول جریمه‌ای‌ شناخته شده‌اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی‌ طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.


طبق این بخشنامه، در موارد مراجعه به اشخاص مذکور برای وصول بدهی مالیاتی، در صورت درخواست بخشودگی جرایم توسط این اشخاص با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات‏های مستقیم و سایر مقررات درخواست ارایه شده قابل رسیدگی است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

 تمامی حقوق  این سایت به نام حساب اندیش آذرخش محفوظ است.