رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

تبصره ماده 100

به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان مالیاتی که مشول استفاده از این تبصره باشند،از ارائه دفاتر و اسناد مالی،به اداره مالیات مربوطه معاف بوده و همچنین الزامی برای ثبت نام اظهارنامه مالیاتی، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی امور مالیاتی tax.gov.ir نخواهند داشت.با این وجود،استفاده از تبصره ماده 100 در اظهارنامه مالیاتی،برای صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۲، مشروط به رعایت شروطی بوده که یکی از از مهم ترین آن شروط،ثبت نام اظهارنامه مالیاتی تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم،تا پایان مهلت قانونی ثبت نام اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی می باشد.
لازم به ذکر است که اگر در مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی، این مشمولین نسبت به ثبت نام و ارسال اظهارنامه اقدام نکنند، متحمل جرایم سنگین مالیاتی خواهند شد.از دیگر شرایط لازم این است که،حداکثر فروش سالانه مودی، سی برابر سقف معافیت مالیاتی، یعنی مبلغ 14.400.000.000 ریال(معادل 1 میلیارد و 440 میلیون تومان) بوده و درخواست استفاده از تبصره نیز باید، تا پایان خرداد ماه، به اداره مالیات مربوطه، ارسال گردد.
سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور گسترش فرهنگ مالیات و تشویق مودیان به پرداخت مالیات، علاوه بر جریمه های مالیاتی، مشوق های مالیاتی متعددی را نیز برای مشمولین در نظر گرفته است.یکی از مشوق های مالیاتی قانون مالیات های مستقیم، تبصره ماده 100 این قانون بوده که مطابق آن صاحبان مشاغل در صورتی که مجموع فروش سالیانه آنها، تا 30 برابر سقف معافیت مالیاتی باشد،از ثبت نام اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند.
اما از آنجا که برخورداری از  این مزایای مالیاتی منوط به دارا بودن شرایط قانونی و ثبت نام اظهارنامه مخصوص آن بوده، لازم است تا مودیان، با این موارد آشنا شوند.لذا، با توجه به اهمیت استفاده از این تبصره، جهت کاهش مالیات مودیان، در این مقاله ابتدا، به این سوال پاسخ داده که چه کسانی می توانند از این تبصره استفاده کنند؛ سپس، شرایط و نحوه و مراحل استفاده از این تبصره را در ثبت نام اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۲ توضیح خواهیم داد.

چه کسانی مشمول تبصره ماده 100 میشوند

پیش از آنکه به این سوال پاسخ دهیم که چه کسانی می توانند از این تبصره استفاده کنند، لازم است تا کمی در مورد آن توضیح داده و سپس با توضیح این تبصره و شرایط استفاده از آن در ارائه اظهارنامه مالیاتی به این سوال پاسخ دهیم که چه کسانی می توانند از آن استفاده کنند؟

قانون مالیات های مستقیم که در سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در سال های بعد نیز اصلاحاتی در آن اعمال شده به منظور گسترش فرهنگ مالیات و وادارسازی یا تشویق مودیان به پرداخت مالیات علاوه بر جرایم مالیاتی، مشوق های مالیاتی متعددی را نیز برای مشمولین در نظر گرفته است.یکی از مشوق های مالیاتی قانون مالیات های مستقیم، تبصره ماده 100 این قانون می باشد.با این توضیح که به موجب آن صاحبان مشاغل، در گروه بندی مشاغل مالیاتی سه گانه، موظف هستند تا هر ساله، تا پایان خرداد ماه، برای ثبت نام اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال قبل و تحویل دفاتر و مدارک مالی خود به اداره مالیات مربوطه، اقدام نمایند.
با این وجود،در اصلاحات سال 1394 یک تبصره به این ماده، اضافه شده که تعیین کننده یکی از مهم ترین مشوق های سازمان امور مالیاتی کشور برای مودیان مالیاتی می باشد. به موجب این تبصره، کلیه صاحبان مشاغل در صورتی که مجموع فروش سالیانه کالا یا خدمات آنها، تا 10 برابر سقف معافیت مالیاتی اعلام شده از سوی سازمان باشد، می توانند از تبصره ماده 100 استفاده کنند و از ارائه مدارک و دفاتر مالی و ثبت نام اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند.در رابطه با حکم این تبصره، چند نکته، باید مورد توجه قرار گیرد:

به موجب بند (ه‍) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398کل کشور، سقف 10 برابر مذکور به 30 برابر، افزایش پیدا کرده است.

مودیانی که قصد استفاده از شرایط تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم را داشته نیز باید برای ثبت نام اظهارنامه اقدام نمایند.اما شرایط تعیین شده در اظهارنامه مالیاتی این گروه از مودیان متفاوت از شرایط اظهارنامه مالیاتی عادی بوده و ثبت آن بسیار آسان تر می باشد.نحوه محاسبه مالیات مودیانی که برای ثبت نام اظهارنامه تبصره ماده 100 اقدام کرده اند، بدین صورت بوده که 8 درصد به مالیات مقطوع سال گذشته این مودیان اضافه شده و به عنوان مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده 100، از آنها اخذ می گردد.

تاکید قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل سازمان مالیاتی کشور، بر صاحبان مشاغل، نشان دهنده آن است که استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1402، همچون سال های گذشته، اختصاص به اشخاص حقیقی داشته و شامل حال اشخاص حقوقی، من جمله شرکت های تجاری نمی شود.

شرایط استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم ۱۴۰۲

مودیان مالیاتی که قصد داشته از مزایای مالیاتی ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1402 استفاده کرده و به این ترتیب با یک روش قانونی مالیات کمتری را به اداره مالیات بپردازند لازم است تا دارای شرایط لازم برای ثبت نام اظهارنامه مالیاتی این تبصره باشند.لذا، در این بخش، با توجه به دستورالعمل شماره 527/ 1401/ 200 مورخ سوم خرداد 1401سازمان امور مالیاتی، در خصوص مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 برخی از مودیان گروه بندی مشاغل، به توضیح شرایط استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخته که این شرایط، شامل موارد زیر می باشد:

کلیه صاحبان مشاغل، مشروط بر اینکه مجموع فروش کالا و خدمات آن ها، در سال 1400، تا حداکثر 30 برابر سقف معافیت مالیاتی باشد، می توانند از شرایط ثبت نام اظهارنامه مالیاتی ماده 100 استفاده نمایند. لازم به ذکر است که سی برابر سقف معافیت مالیاتی، برای سال ۱۴۰۲، مبلغ 14.400.000.000 ریال(معادل 1 میلیارد و 440 میلیون تومان) می باشد.

یکی دیگر از شرایط استفاده از این تبصره در سال 1402، این شرط بوده که مالیات سال گذشته مودی، باید به طور مقطوع، تعیین و پرداخت شده یا اینکه، برگ تشخیص صادره از اداره مالیات، مورد قبول مودی بوده و اعتراضی به آن نداشته باشد.درخواست استفاده از تبصره و ثبت نام اظهارنامه مالیاتی تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم ، باید تا پایان مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی، در سامانه اظهارنامه مالیاتی ثبت شده و برای اداره مالیات مربوطه، ارسال گردد.

با توجه به اینکه، از یک سو، استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم شرایط متعددی داشته و همچنین از سوی دیگر علاوه بر این ماده، مواد قانونی دیگری نیز در رابطه با مشوق های مالیاتی وجود داشته، ضروری است تا مودیان مالیاتی، پیش از هرگونه اقدام برای ثبت نام اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات، با یک مشاور مالیاتی با تجربه، مشورت نمایند.

لازم به ذکر است موارد اعلام شده، بر اساس بخشنامه سال گذشته بوده و به محض اعلام برای سال 1402، در متن مقاله اطلاع رسانی می گردد.

نحوه و مراحل استفاده از تبصره ماده 100 در سال 1402

هرچند، به موجب قانون مالیات های مستقیم، مودیانی که مشمول حکم تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم بوده، از تسلیم دفاتر و اوراق مالی و ثبت نام اظهارنامه مالیاتی، معاف بوده، اما این تکلیف، مربوط به اظهارنامه عادی است که صاحبان مشاغل، هر ساله، موظف به ثبت و ارسال آن به اداره مالیات، در خرداد ماه می باشند.در نتیجه، مودیان مالیاتی مشول  این حکم نیز موظف به ثبت نام اظهارنامه مالیاتی سال 1402 بوده اما این اظهارنامه، که اظهارنامه مالیاتی تبصره 100 نامیده شده، کاملا متفاوت از اظهارنامه مالیاتی عادی بوده و شرایط و مراحل ثبت آن نیز بسیار ساده می باشد.

لذا، با توجه به الزام مودیان مالیاتی مشمول تبصره ماده 100، برای ارسال اظهارنامه مالیاتی این تبصره، در این بخش، به توضیح نحوه و مراحل استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، پرداخته که مطابق راهنمای زیر می باشد:

  1. مرورگر دستگاه خود را باز کرده و آدرس سامانه درگاه ملی خدمات مالیات، یعنی my.tax.gov.ir را در آن، جست و جو نمایید تا مطابق تصویر زیر، وارد صفحه اصلی سامانه شوید. کد ملی و رمز عبو خود را در کادرهای مربوطه، وارد کرده و پس از وارد کردن عدد تصویر امنیتی، بر روی دکمه (ورود به پنل کاربری) کلیک کنید.
  2. چنانچه، دارای نام کاربری و رمز عبور نمی باشد، ابتدا برای ثبت نام اقدام نمایید. لازم به ذکر است که مطابق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، سامانه ثبت نام اظهارنامه مالیاتی تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1402، سامانه اظهارنامه اشخاص حقیقی، به آدرس ntr.tax.gov.ir بوده که در صورت جست و جوی این آدرس در مرورگر، کاربر به سایت درگاه ملی خدمات مالیات، هدایت خواهد شد.
  3. در این مرحله از مراحل ثبت نام اظهارنامه مالیاتی تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، یک کد شش رقمی، به شماره همراه شما ارسال می گردد. این کد را در کادر مشخص شده، وارد کرده و دکمه ورود به سامانه رابزنید.
  4. پس از ورود به حساب کاربری خود، پیغامی را در بالای صفحه مشاهده می کنید که متن آن، بدین شرح می باشد: (جهت ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد و توافق تبصره ماده 100 اینجا کلیک نمایید) بر روی این عبارت، کلیک کرده تا وارد سامانه ثبت نام اظهارنامه مالیاتی تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1402شوید.
  5. در این مرحله، چنانچه، دارای دو یا چند پرونده مالیاتی می باشید، ابتدا باید پرونده مالیاتی مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
  6. در این صفحه، اطلاعات هویتی خود را مشاهده می کنید. در صورت اطمینان از صحت اطلاعات، بر روی دکمه (ثبت اظهارنامه و فرم استفاده از تبصره ماده 100) کلیک کنید.
  7. در این مرحله، سال فعالیت خود و نوع فعالیت را مشخص کرده و از بین دو گزینه نوع اظهارنامه، دایره کنار فرم تبصره 100 را فعال کرده و در انتها، دکمه تایید را بزنید.
  8. در صفحه جدید، اطلاعات هویتی خود را ملاحظه می کنید، در صورت صحت اطلاعات، دکمه ذخیره و ادامه را کلیک نمایید.
  9. اکنون، به منظور ثبت نام اظهارنامه مالیاتی تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، برای سال 1402، لازم است تا اطلاعات مربوط به مبالغ فروش خود را وارد نمایید. بدین منظور، بر روی دکمه افزودن، کلیک کنید.
  10. در پایان، سامانه اطلاعات قبض مالیاتی صادره را به شما نشان داده که در صورت موافقت با مبلغ آن، بر روی دکمه صدور قبض، کلیک نمایید.

در آخر ثبت نام اظهار نامه مالیاتی 1402، از طریق سایت سازمان امور مالیاتی کشور انجام گرفته و باید در مهلت مقرر، نسبت به انجام آن، اقدام شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم کارشناسان حساب اندیش آذرخش  آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری به سوالات شما عزیزان پیرامون تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم پاسخ دهند. 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

 تمامی حقوق  این سایت به نام حساب اندیش آذرخش محفوظ است.