رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

ماده 27 آیین نامه اجرایی

طبق ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 218 ق.م.م هر فرد میتواند برای پرداخت مالیات خود از طرف شخص ثالث به اداره مالیات مستندات و اسناد ارائه کند.

ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی
طبق ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 218 ق.م.م

 هرگاه مؤدي كتباً يا شفاهاً اعلام نمايد كه وجه نقد، اموال منقول، وديعه يا مطالبات يا مازاد وثيقه، و يا بطور كلي هر چيزي كه ارزش مالي داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثي (اعم از حقيقي يا حقوقي) است و يا اداره امور مالياتي به هرنحو از چنين امري مطلع شود مكلف است از آن اموال و يا وجه معادل بدهي اعم از اصل و جرايم متعلقه و ده درصد وجه بدهي موضوع ماده 5 ايـن آيين‌ نامه و ساير هزينه‌ هاي اجرايي بازداشت، و توقـيف ‌نامه ‌اي در دو نسـخه با درج ساعت و تـاريخ مراجعه تهيـه و يك نسـخه از آن را به شخص ثالث كه مال يا وجه نقد و يا مطالبات مالي نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ نمايد.

همکاران ما در حساب اندیش آذرخش همواره آماده یاری رسانی به شما عزیزان در امور مالی و حسابرسی هستند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

 تمامی حقوق  این سایت به نام حساب اندیش آذرخش محفوظ است.